hdmavani


મુજ ઘર પાસેથી તારો રોજનો રસ્તો હતો
ને લાગ્યું મને.. તને મારી આદત થઇ ગઈ

પછી તો રોજ એ રસ્તે ખોડાઈ જતી નજર
તારી એક ઝલક મારી ઈબાદત થઇ ગઈ

 398views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like